TÁJÉKOZTATÁS A DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍRLEVELÉRE FELÍRATKOZÓ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKNEK

 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő – Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (6772 Deszk, Tempfli tér 8.)-  szolgáltatásairól, programjairól tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
A jogos érdek megnevezése. Tájékoztatás célú megkeresés, jogos érdeken alapuló adatkezelés.
Érintettek kategóriái: Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.
Személyes adatok kategóriái: Az érintette neve, e-mail címe.
Tárolás időtartama: Az érintett a hírlevél küldéssel szemben bármikor tiltakozhat, hozzájárulását indokolás nélkül visszavonhatja. Az adatkezelés ebben az esetben megszűnik.
Címzettek: Nincs.
Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincs.
Köteles-e megadni a személyes adatot: Nem, ebben az esetben hírlevelet nem kap.
Automatizált döntéshozatal ténye: Nincs.

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Alulírott …………………………………. (név) …………………………………….. (lakcím)

……………………………………………………….…………… (anyja neve) az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez a következő adatkezelő számára: Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (6772 Deszk, Tempfli tér 8., képviseli: Bene Ildikó igazgató) …………………………………….. (adószáma).

 

Dátum:………………………………..

 

………………………………………………………………………….

érintett természetes személy aláírás neve, aláírása

 

Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

  • kérheti egy vagy több adatának korlátozását
  • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre
  • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását
  • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról
  • kérheti egy vagy több adatának módosítását
  • kérheti adataihoz való hozzáférését
  • tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen
  • kérheti, hogy töröljük egy vagy több adatát
  • panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 6772 Deszk, Tempfli tér 8. címre, vagy elektronikusan a faluhaz@deszk.hu címre küldheti.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.